20170212_144025 (1753 x 986)

Lion dance in Hong Kong